panorama na gminę

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu wodynie.eu

 

Urząd Gminy w Wodyniach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.wodynie.eu Data publikacji strony internetowej: 2015-01-03. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-31. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-12-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Paczek , zastepca@wodynie.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 602630333 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wodyniach usytuowany jest pod adresem ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie. Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze. 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku Urzędu Gminy Wodynie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Osoby z problemami motorycznymi, niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą wejść do budynku Urzędu szerokimi drzwiami bocznymi. Osoby z problemami motorycznymi muszą wcześniej zgłosić potrzebę otwarcia drzwi bocznych pracownikowi Urzędu. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. Osoby z problemami motorycznymi, niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi są przyjmowani na parterze przez właściwego pracownika Urzędu Gminy. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Za budynkiem Urzędu znajduje się duży parking, który w godzinach pracy Urzędu nigdy nie jest zapełniony w 100 %. Osoby niepełnosprawne znajdą tam miejsce do zaparkowania. W Urzędzie nie znajdują się pochylnie, platformy ani informacje głosowe. 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu. Warunkiem wejścia do Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu Gminy Wodynie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku Urzędu Gminy Wodynie nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.