panorama na gminę

Realizacja projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie”

Logotypy projektowe

Projekt „Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie” realizowany przez Gminę Wodynie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest od 01-07-2020 r. do 31-12-2022 r.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wodynie:

– będących w wieku aktywności zawodowej, wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz

– bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

W projekcie będzie mogło wziąć udział 19 uczestników. Rekrutacja ma charakter ciągły.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1.174.956,00 zł, z czego kwota przyznanego dofinansowania 934.956,00 zł, natomiast wartość wkładu własnego 240.000,00 zł. Udział Gminy w projekcie został już pokryty ze środków resortowego programu „Maluch +” na rok 2020, co oznacza, że Gmina nie poniesie żadnego finansowego udziału w projekcie.

Dzięki tak dużemu wsparciu finansowemu możliwe będzie do końca 2022 roku praktycznie całkowite pokrycie kosztów utrzymania gminnego żłobka. Ze środków dotacji sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń, mediów, wymaganych przeglądów, a także wyżywienia. Ponadto, zakupiony zostanie laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny. Projekt zakłada również niepobieranie opłat od uczestników, co oznacza, że za uczestnictwo dzieci rodziców, którzy zakwalifikują się do realizowanego przez Gminę projektu, Żłobek nie będzie pobierał opłat za pobyt i wyżywienie.

– Tymi działaniami chcemy wesprzeć mieszkańców naszej Gminy, którzy chcą powrócić do aktywności zawodowej. Dobrze wiemy, że często koszty związane z zapewnieniem prywatnej opieki są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Mamy nadzieję, że dzięki uruchomieniu nieodpłatnych miejsc w naszym żłobku stworzymy rodzicom możliwość powrotu do pracy – informuje wójt Gminy Wojciech Klepacki.

Szczegóły dotyczące Rekrutacji dostępne są na stronie Żłobka pod linkiem  https://www.zlobeknenufarek.pl/rekrutacja-projekt/.

Zapraszamy!