panorama na gminę

Kierownictwo

Wojciech Klepacki

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki urodził się w 1984 roku w Siedlcach. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Licencjat turystyki i rekreacji (2006 r.). Magister wychowania fizycznego specjalność: turystyka aktywna (2010 r.).

Ponadto ukończył: Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie (2008 r.), Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008 r.), Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i Zarządzanie Oświatą zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (2011 r.). W roku 2023 został absolwentem Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej, gdzie ukończył Studia Podyplomowe Master of Business Administration na poziomie Executive, przez co spełnia wymóg wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 2006 roku, kiedy został zatrudniony w Zespole Szkół w Wodyniach, jako nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki.

Od lat związany jest z organizacjami społecznymi. Już w 2000 roku został członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych (od 2011 r. był Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodyniach, zaś od maja 2016 r. jest Prezesem ZOG ZOSP RP w Wodyniach. Od 2016 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP oraz delegatem na Zjazd Wojewódzki). Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia “Kolektyw Oleśnica” (2011 r.) oraz członkiem licznych organizacji pozarządowych i grup społecznych (np. członek zwyczajny Klubu Honorowych Dawców Krwi „Pszczółka” przy Urzędzie Gminy w Wodyniach, Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko – Koło Gminne w Wodyniach).

Posiada bogate doświadczenie samorządowe. W latach 2006-2010 był Radnym Gminy Wodynie, natomiast w latach 2010-2014 był Radnym Powiatu Siedleckiego. Od 1 grudnia 2014 roku pełni funkcję Wójta Gminy Wodynie. 23 stycznia 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej został wybrany Wiceprezesem Zarządu i pełni tę funkcję do dzisiaj.

Żonaty, dwoje dzieci.


Marlena Paczek

Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek urodziła się w 1988 roku w Siedlcach. Edukację rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, następnie uczęszczała do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii. Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Siedlcach. W roku 2012 uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła kształcenie w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, gdzie uzyskała Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2014 rok). Jest absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie rachunkowości, które w 2017 roku ukończyła w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.

W trakcie studiów wyższych rozpoczęła pracę zawodową w samorządzie lokalnym. Od 6 kwietnia 2010 roku na stanowisku Aspiranta pracy socjalnej i Koordynatora projektów unijnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach. 1 maja 2014 roku objęła stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. Od 28 grudnia 2015 roku pełni funkcję Radnej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej. Od 2020 roku ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Od 1 grudnia 2018 r. Zastępca Wójta Gminy Wodynie i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Prywatnie jest żoną i mamą Laury.


Renata Bareja

Sekretarz Gminy Wodynie, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach – studia podyplomowe z zakresu:  administracja publiczna.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 roku, kiedy została zatrudniona w Urzędzie Gminy Wodynie na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych. W 2006 roku objęła stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od dnia 1 listopada 2015 roku Sekretarz  w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

Prywatnie żona i matka trójki dzieci.


Dorota Żurawska

Skarbnik Gminy Wodynie

Dorota Żurawska ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach uzyskując tytuł magistra. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach w zakresie rachunkowości.

Pracę zawodową  rozpoczęła w 1999 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako inspektor, referent ds. księgowych oraz księgowa w sektorze prywatnym, a także w sektorze publicznym. Z Gminą Wodynie związana od maja 2019 roku, gdzie jako główny księgowy była zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Od 29 lipca 2022 roku Skarbnik Gminy Wodynie.

Prywatnie żona oraz mama dwóch córek i syna.