panorama na gminę

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

Referat Finansowy

ZADANIA REFERATU:

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz zapewnienie właściwej realizacji budżetu Gminy,
 • zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Urzędu,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych,
 • wymiar podatków i księgowość podatkowa,
 • sporządzanie list płac,
 • ubezpieczenie mienia Gminy.
Kierownik Referatu
Dorota ŻurawskaNumer pokoju: 10 tel. wew. 38 e-mail:  skarbnik@wodynie.eu
Zadania realizowane na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Osoby zatrudnione na stanowisku: Małgorzata Kania, Anna Kot

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i jednostek obsługiwanych

Osoby zatrudnione na stanowisku:
Ewa Adamiak
  Numer pokoju: 11 tel. wew. 41 e-mail: ksiegowosc@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i  księgowości  podatkowej
Osoby zatrudnione na stanowisku: Magdalena Szostek , Edyta Aryż
  Numer pokoju: 6 tel. wew. 36 e-mail: podatki@wodynie.eu  

Dostępne karty usług:

57-Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

58-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

59-Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

60-Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości z gospodarstwa rolnego

61-Wydanie zaświadczenia  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

62-Złożenie informacji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby  fizyczne

63- Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

ZADANIA REFERATU:

 • planowanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Gminę,
 • zarząd budynkami i lokalami Gminy,
 • zarządzanie i utrzymywanie gminnej sieci drogowej,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • gospodarka wodna i ochrona środowiska,
 • gospodarka gruntami,
 • zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 • komunalizacja mienia,
 • gospodarka rolna,
 • prowadzenie spraw w zakresie zadań Gminy wynikających z prawa o działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizowania i  przeprowadzania postępowań  o  udzielenie zamówień publicznych;
 • gromadzenie informacji na temat istniejących możliwości  pozyskania dofinansowania z funduszy  zewnętrznych,  szczególności  z funduszy  pomocowych  Unii  Europejskiej,
 • opracowywanie wniosków o przyznanie dotacji ze środków funduszy  zewnętrznych,
 • przygotowywanie i  przekazywanie wniosków o  płatność środków  finansowych z funduszy  pomocowych  oraz monitorowanie ich realizacji,
 • realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
Kierownik Referatu 
Dorota Żbik-Szostek

Numer pokoju: 9
tel. wew. 37
e-mail:
 inwestycje@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych 
Kamila Stanisławowska
w/z Beata Kublik
Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji
Magdalena Osiak – PiwkoNumer pokoju: 9
tel. wew. 37
e-mail:
 inwestycje@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
Anna PłatkowskaNumer pokoju: 13
tel. wew. 40
e-mail:
 rolnictwo@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. zaopatrzenia ludności w wodę oraz zamówień publicznych
Monika Pawlak
Numer pokoju: 9                                                                              tel. wew. 40
e-mail:
 przetargi@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej
Renata Maciejewska
Numer pokoju: 7                                                                                                  tel. wew. 46
e-mail:
funduszsolecki@wodynie.eu

Dostępne karty usług:

30-Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

32-Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

33-Zatwierdzenie podziału nieruchomości

34-Rozgraniczenie nieruchomości

35-Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

36-Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

37-Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

38-Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

39 -Zmiana stanu wody na gruncie

40-Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

41-Realizacja wniosków składanych do CEIDG

50-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla_przedsięwzięcia mogącego potencjalnie_znacząco oddziaływać na_środowisko

Referat Organizacyjno-Administracyjny

ZADANIA REFERATU:

 • koordynowanie spraw związanych z organizacją funkcjonowania Gminy, jej organów, jednostek pomocniczych i organizacyjnych,
 • obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno – biurowa Rady Gminy i Komisji Rady,
 • koordynowanie realizacji zadań Wójta,
 • prowadzenie Sekretariatu Wójta,
 • koordynowanie spraw związanych z organizacją Urzędu,
 • prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
 • obsługa administracyjno- gospodarcza Urzędu,
 • realizacja zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania oraz wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
 • realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.
Kierownik Referatu
Renata BarejaNumer pokoju: 4
tel. wew. 45
e-mail:
 sekretarz@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych
Karolina Bawolska
Numer pokoju:  15
tel. wew. 31
e-mail: 
sekretariat@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych
Justyna MasłowskaNumer pokoju: 15
tel. wew. 31
e-mail:
 biurorady@wodynie.eu

Dostępne karty usług:

28-Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 

29- Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Urząd Stanu Cywilnego

ZADANIA REFERATU:

 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
 • realizacja zadań w zakresie informacji niejawnych,
 • realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z jednoczesnym pełnieniem funkcji pełnomocnika  ds. informacji niejawnych
Renata BarejaNumer pokoju: 4 tel. wew. 45  e-mail: usc@wodynie.eu
Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Dorota Kluczek
Numer pokoju: 5 tel. wew. 35  e-mail: obronacywilna@wodynie.eu

Dostępne karty usług:

1- Udostępnianie danych z ewidencji ludności

2- Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

3- Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

4- Wydanie dowodu osobistego

5-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

6-Zgłoszenie wyjazdu za granicę

7-Wymeldowanie  w drodze decyzji administracyjnej

10-Wymeldowanie z pobytu stałego

11-Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

12-Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

13-Zameldowanie na pobyt stały

14-Zgłoszenie urodzenia dziecka

15-Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

16-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

17- Wydanie zaświadczenia do zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy)

18-Zaświadczenie o zdolnosci prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

19-Sporzadzenie aktu zgonu

20-Wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

21-Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

22- Sprostowanie aktu stanu cywilnego

23-Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

24-Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

25-Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

27- Zmiana imion i nazwisk

51-Wpisanie do rejestru wyborców

52-Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

53-Udostępnianie rejestru wyborcow

54-Dopisanie do spisu wyborców

55-Udostępnienie spisu wyborców

56-Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania