panorama na gminę

Karty usług

Referat finansowy

57-Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie Tel. 25 631 26 58Nr 57
ZŁOŻENIE DEKLARACJI W CELU USTALENIA PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Finansowy, pok. nr 6, II piętro tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYMagdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYPrzyjęcie i weryfikacja deklaracji lub korekty deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości złożonych przez osoby prawne.
WYMAGANE DOKUMENTY
OPŁATYNieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNiezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje
INNE INFORMACJEZłożenie deklaracji, korekty deklaracji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości)
FORMULARZ DO POBRANIAFormularze:
DR-1-deklaracja na podatek rolny
ZDR-1-dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZDR-2-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
Klauzula informacyjna
***
DN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1-dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
ZDN-2-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
Klauzula informacyjna
***
DL-1-deklaracja na podatek leśny
ZDL-1-dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
ZDL-2-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
Klauzula informacyjna
Pokój nr 6
PODSTAWA PRAWNA–  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.), – ustawa z dnia 15 listopada   1984 r.   o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.), – ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

58-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 58
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Finansowy, pok. Nr 6, II piętro tel. 25 631 26 58 w. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMagdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o zwrot podatku akcyzowego, który składa się  w terminie: – od dnia 1 lutego do ostatniego dnia miesiąca – od 1 sierpnia  do 31 sierpnia  danego roku Załączniki: Faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
OPŁATYNieodpłatnie.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDecyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach: –  2-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym –  1-31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu.
TRYB ODWOŁAWCZYOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
INNE INFORMACJE
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,  pok. nr 6
Wzór wniosku
Zestawienie faktur
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczna w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Oświadczenie o dzierżawieniu-użytkowaniu gruntow Klauzula informacyjna
PODSTAWA PRAWNA– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm.), – Art. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.).
59-Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 59
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI  W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Finansowy, pok. nr 6, II piętro, tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMagdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej
WYMAGANE DOKUMENTYW zależności od rodzaju sprawy: wniosek o odroczenie terminu płatności podatku  lub podanie o umorzenie zaległości podatkowej lub podanie o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej dokumenty potwierdzające wniosek podatnika i inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego
OPŁATYNieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej  w ciągu 2 miesięcy.
TRYB ODWOŁAWCZYW terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie.
INNE INFORMACJE –
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek  dostępny w pok. nr 6
59-Oświadczenie o stanie majątkowym
PODSTAWA PRAWNAArt.  67a i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z poźn. zm.)
60-Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości z gospodarstwa rolnego
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 60
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU LUB NIE FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKOWEJ, DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Finansowy, pok. nr 6, II piętro tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMagdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie zaświadczenia
WYMAGANE DOKUMENTY– wniosek o wydanie zaświadczenia – dowód wniesienia opłaty skarbowej
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł. Opłaty dokonuje się w Urzędzie Gminy  Wodynie pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 lub na konto bankowe nr  21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 BS Siedlce O/Wodynie z adnotacją dotyczącą zaświadczenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNie później niż do 7 dni.
TRYB ODWOŁAWCZYW przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
INNE INFORMACJEOrgan podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów  lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub ze względu na interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek o wydanie zaświadczenia w pok. nr 6.
60-Wniosek o wydanie zaświadczenia
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z poźn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
61-Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 61
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Finansowy, pok. nr 6, II piętro, tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMagdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie zaświadczenia
WYMAGANE DOKUMENTY– wniosek o wydanie zaświadczenia – dowód wniesienia opłaty skarbowej
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21,00 zł. Opłaty dokonuje się w Urzędzie Gminy  Wodynie pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 lub na konto bankowe nr  21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 BS Siedlce O/Wodynie z adnotacją dotyczącą zaświadczenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNiezwłocznie, nie później niż do 7 dni.
TRYB ODWOŁAWCZYW przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
INNE INFORMACJEZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek o wydanie zaświadczenia w pok. nr 6.
61-Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz 1000 z późn. zm.).
62-Złożenie informacji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby fizyczne
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 62
ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Finansowy, pok. nr 6, II piętro tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMagdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY-przyjęcie i weryfikacja informacji lub korekty informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości złożonych przez osoby  fizyczne, -wydanie decyzji
WYMAGANE DOKUMENTYbrak
OPŁATYnieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY30 dni
TRYB ODWOŁAWCZYOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach  ul. Piłsudskiego 40 za pośrednictwem tut. organu podatkowego                        w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji.
INNE INFORMACJEZłożenie informacji lub korekty informacji  przez podatnika
w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości).
FORMULARZ DO POBRANIAFormularze:
Ir-1-informacja-o-gruntach
zir-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu
zir-2-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-z-opodatkowania zir-3-dane-pozostalych-podatnikow
klauzula-informacyjna
***
In-1-informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych
zin-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu zin-2-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-z-opodatkowania zin-3-dane-pozostalych-podatnikow klauzula-informacyjna ***
Il-1-informacja-o-lasach
zil-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu zil-2-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-z-opodatkowania zil-3-dane-pozostalych-podatnikow
klauzula-informacyjna
PODSTAWA PRAWNA– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1170 z poźn. zm.), – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.), – ustawa z  dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).
63- Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 63
ZŁOŻENIE DEKLARACJI  W CELU USTALENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro, tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYEwa Adamiak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYPrzyjęcie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej przez osoby fizyczne i prawne.
WYMAGANE DOKUMENTYbrak
OPŁATYbrak
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNiezwłocznie.
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje.
INNE INFORMACJEDeklaracje na podatek od środków transportowych za dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 lutego, korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia (nabycie, zbycie pojazdu).
FORMULARZ DO POBRANIADeklaracja DT-1, załącznik do deklaracji DT-1, DT-1/A , pok.nr 6.
Dt-1 deklaracja
Dt-1a załącznik do deklaracji
Klauzula informacyjna
PODSTAWA PRAWNAArt. 9 ust 1-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

30-Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58  Nr 30
    Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  Referat Inwestycyjno-Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58 wew. 40
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYAgnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną- decyzja administracyjna
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
OPŁATY Opłata skarbowa – 82 złote
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYod 1 miesiąca do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem   Wójta Gminy Wodynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
INNE INFORMACJEWykaz rasy psów uznawanych za agresywne: -amerykański pit bull terrier, -pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), -buldog amerykański, -dog argentyński, -pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), -tosa inu, -rottweiler, -akbash dog, -anatolian karabash, -moskiewski stróżujący, -owczarek kaukaski
FORMULARZ DO    POBRANIAWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną  w pokoju nr  13
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2013r.  poz. 856) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz.U. z 2016 r.  poz.23) Ustawa o opłacie  skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U.  z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) część III, pkt 44 załącznika do ustawy.
32-Opiniowanie projektu podziału nieruchomości
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58  Nr 32
OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  Referat Inwestycyjno-Gospodarczy, pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58  
SOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYAgnieszka Białek  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości
  WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o zaopiniowanie projektu podziału. Załączniki: udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości, wypis i wyrys z katastru nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia wniosku, wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na kopii mapy zasadniczej w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie stron postępowania + 1,               z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
OPŁATYNie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 punkt h ustawy o opłacie skarbowej
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
  TRYB ODWOŁAWCZY  Na postanowienie opiniujące podział przysługuje stronom prawo złożenia zażalenia  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJEJeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości dostępny w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNAArt. 93 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
33-Zatwierdzenie podziału nieruchomości
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58Nr 33
ZATWIERDZENIE  PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno – Gospodarczy, pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYAgnieszka Białek  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Załączniki: – protokół z przyjęcia granic, – wykaz zmian gruntowych, –  wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej, –  mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
OPŁATYNie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW terminie 14 dni od złożenia wniosku
TRYB ODWOŁAWCZYW terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJEW przypadku podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu, do wniosku o podział oprócz powyższych dokumentów należy dołączyć dodatkowo: – dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, – wypis i wyrys z katastru nieruchomości
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNAArt. 96 ust 1 i art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
34-Rozgraniczenie nieruchomości
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58Nr 34
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno – Gospodarczy, pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYAgnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości. W przypadku zawarcia ugody przed geodetą wydana zostanie decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego zawierający oznaczenie i lokalizację nieruchomości. Załącznik: dokument potwierdzający tytuł prawny do   nieruchomości (oryginał dokumentu do wglądu)
OPŁATYNie podlega opłacie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW terminie 1 miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego
TRYB ODWOŁAWCZYDecyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy sądowi, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)
INNE INFORMACJECzynności ustalenia przebiegu granicy na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy  
FORMULARZ DO POBRANIA  Wniosek dostępny w pokoju nr 13    
PODSTAWA PRAWNAart. 29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2015 r. poz. 520)
35-Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58Nr 35
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno – Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYAgnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYZawarcie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości
w formie aktu notarialnego
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek strony
OPŁATYWniosek zwolniony z opłaty skarbowej. Koszty: wykonania dokumentacji podziałowej nieruchomości, wykonania dokumentacji szacunkowej nieruchomości, cena sprzedaży  nieruchomości  ustalona według  jej wartości, sporządzenia aktu notarialnego.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY3 do 6 miesięcy  w zależności od charakteru sprawy oraz wymaganych dokumentów
TRYB ODWOŁAWCZYNie  przysługuje
INNE INFORMACJEWarunkiem sprzedaży nieruchomości jest zgodna wola stron : Wnioskodawcy i Gminy Wodynie
FORMULARZ DO POBRANIABrak formularza – wniosek strony
PODSTAWA PRAWNAArt. 37 ust. 2 i 3,  art. 67 ust. 1,3 i 3a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774)
36-Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 36  
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE  PRZETARGOWYM
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno -Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYAgnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYZawarcie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości
w formie aktu notarialnego
WYMAGANE DOKUMENTYCzynności podejmuje się z urzędu względnie na wniosek strony
OPŁATYWniosek zwolniony z opłaty skarbowej. Koszty: –  cena sprzedaży nieruchomości wylicytowana w  przetargu, –  sporządzenia aktu notarialnego.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 6 miesięcy  od dnia podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Gminy Wodynie, w zależności od charakteru sprawy i wymaganych dokumentów.
TRYB ODWOŁAWCZYMożliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu  w terminie 7  dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu pisemnego  do Wójta Gminy Wodynie.
INNE INFORMACJESprzedaż nieruchomości następuje po uzyskaniu zgody Rady Gminy – w formie uchwały.
FORMULARZ  DO POBRANIABrak formularza, czynności podejmuje się  z urzędu względnie na wniosek strony
PODSTAWA PRAWNAArt. 37 ust.1, 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Opracował/a:  Agnieszka Białek

Zatwierdził/a:  Wojciech Klepacki

37-Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 37  
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno – Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWYAgnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie informacji lub zaświadczenia
WYMAGANE DOKUMENTY–  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości, –   kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej, w skali nie mniejszej niż     1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub   terenu, na której należy zaznaczyć budynek będący przedmiotem wniosku
OPŁATY  Wolne od opłat  
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
TRYB ODWOŁAWCZYTryb odwoławczy nie przysługuje. Osoba niezadowolona  z nadanego numeru może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z podaniem swoich argumentów.
INNE INFORMACJEOdbiór zawiadomienia może być: – osobiście przez wnioskodawcę, – za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości dostępny w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNA–  art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 52) –  § 5 ust 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

Opracował/a:  Agnieszka Białek

Zatwierdził/a:  Wojciech Klepacki

38-Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 38  
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno-Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYAgnieszka Białek  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej –  ZEZWOLENIE
WYMAGANE DOKUMENTYñ  Wniosek ñ  Kopia tytułu prawnego władania nieruchomością ñ  Mapa  lub rysunek określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących  lub budowanych na tej nieruchomości
OPŁATYOpłata za usunięcie drzew lub krzewów, wg: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306)
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY–  do 1  miesiąca –  do 2  m-cy w sprawach szczególnie skomplikowanych
TRYB ODWOŁAWCZYW terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJEJeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów musi być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
FORMULARZ DO    POBRANIAWniosek do pobrania w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNAArt. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz.23 )

Opracował/a: Agnieszka Białek

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

39 -Zmiana stanu wody na gruncie
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 39  
  ZMIANA STANU WODY NA GRUNCIE (SPÓR)  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno-Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYAgnieszka Białek  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego bądź wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek ze szczegółowym opisem szkody wywołanej zmianą stanu wód opadowych  na gruncie sąsiednim.
OPŁATYOpłata skarbowa – 10 złotych Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010  z adnotacją dotyczącą decyzji. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
TRYB ODWOŁAWCZYW terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji orzekającej o sposobie rozwiązania problemu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJEW toku czynności wyjaśniających, strony mogą być zobowiązane do dostarczenia dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia kwestii budzących wątpliwość w trakcie  prowadzonego postępowania
FORMULARZ DO POBRANIADruk wniosku dostępny w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNAArt. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469); Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 783) – część I, pkt 53 załącznika do ustawy.

Opracowała:  Agnieszka Białek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

40-Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 40  
  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno-Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMonika Pawlak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie zezwolenia – decyzja administracyjna
WYMAGANE DOKUMENTY1.  Wniosek (podanie), które powinno zawierać oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy – jego siedzibę i adres punktu sprzedaży. 2.  Załączniki:
– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, –  pisemną zgodę właściciela lokalu,
–  decyzję powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą  spełnienie warunków sanitarnych,
– wypis z CEIDG lub z KRS.
OPŁATYWolne od opłaty skarbowej
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo jednego miesiąca  / termin uzależniony od terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.
TRYB ODWOŁAWCZY– Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem GKRPA,  która wydała postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia – Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy
INNE INFORMACJEOpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności) i za cały rok wynoszą:
– 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
– 525 zł na sprzedaż napojów od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży , w którym roczna wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła:
– 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % w tym piwa wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
– 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa ) wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
– 77,000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy ratalnie w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U. z 201 r. poz. 1286)

Opracowała: Monika Pawlak

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

41-Realizacja wniosków składanych do CEIDG
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 41  
  REALIZACJA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat Inwestycyjno-Gospodarczy pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYMonika Pawlak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYPrzekazanie i podpisanie (drogą elektroniczną ) wniosku przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek (CEIDG-1 wraz z załącznikami) Dowód osobisty
OPŁATYNieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego złożenia  przez przedsiębiorcę
TRYB ODWOŁAWCZYWystąpienie przedsiębiorcy z wnioskiem do CEIDG o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu
INNE INFORMACJEWpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych
FORMULARZ DO    POBRANIAWniosek (CEIDG-1) można pobrać w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej: ceidg.gov.pl (istnieje także możliwość wypełnienia i przekazania wniosku przez Internet za pomocą kreatora umieszczonego na powyższej stronie)
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584)

Opracowała: Monika Pawlak

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

50-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla_przedsięwzięcia mogącego potencjalnie_znacząco oddziaływać na_środowisko
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58Nr 50
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYReferat inwestycyjno-gospodarczy pok. nr 9, tel. 25 631 26 58 wew. 37
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYSylwia Kiełczykowska
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej
WYMAGANE DOKUMENTY1)  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
2)  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.
3)  Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
4)  Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy (w trzech egzemplarzach).
5)  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury w trzech egzemplarzach).
6)  W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu – w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7)  Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
– za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
OPŁATYOpłata skarbowa: od wydania decyzji 205 zł, od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby 105 zł, od pełnomocnictwa 17 zł, Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy  w Wodyniach Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 z adnotacją dotyczącą decyzji. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYdo dwóch miesięcy (*)
TRYB ODWOŁAWCZYW terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJEW celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami prosimy o składanie ww. dokumentów w 3-egzemplarzach. * Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek dostępny w pokoju nr 9 oraz na stronie internetowej https://wodynie.eu
PODSTAWA PRAWNA–  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.267 ).
–  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397).
–  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

Opracowała:  Sylwia Kiełczykowska

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

Referat Organizacyjno-Administracyjny

28-Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 28
ZWROT  KOSZTÓW  DOWOŻENIA  UCZNIÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO  SZKÓŁ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY   REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY, pok. nr 4 tel. 25 631 26 58 w. 45
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYUmowa zawierana pomiędzy Urzędem Gminy Wodynie   a rodzicem/opiekunem prawnym  niepełnosprawnego ucznia.
WYMAGANE DOKUMENTY1) wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek o zwrotu kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego z domu do szkoły i z powrotem
2) dowód osobisty do wglądu,
3) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
4) aktualne orzeczenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
5) zaświadczenie z placówki oświatowej o uczęszczaniu niepełnosprawnego ucznia do niniejszej szkoły,
6) kserokopia prawa jazdy,  w przypadku dowozu własnym samochodem,
7) kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,  w przypadku dowozu własnym samochodem,
8) kserokopia skierowania dziecka do kształcenia w danej placówce wydane przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach,  
OPŁATYnie podlega opłacie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYw ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku
TRYB ODWOŁAWCZYZgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
INNE INFORMACJERozliczenie przejazdów następować będzie co miesiąc, na podstawie przedłożonego rachunku. W przypadku korzystania z komunikacji publicznej do rachunku należy dołączyć bilety dla udokumentowania kosztów przejazdu.
FORMULARZ DO POBRANIARachunek rodzica/opiekuna prawnego
28 -Rachunek rodzica lub opiekuna
PODSTAWA PRAWNAArt. 17 ust. 3a i art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
29- Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 29  
  NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  Referat Organizacyjno-Administracyjny, pok. nr 4 tel. 25 631 26 58 w. 45  
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY  Renata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Wójt Gminy Wodynie wydaje nauczycielowi akt  nadania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego  
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:
1.  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – oryginały lub potwierdzone kopie,
2.  Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem – oryginał lub potwierdzona kopia,
3.  Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:
a.  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym  przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;
b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia- także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.  
OPŁATA  Brak  
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY  Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego: ·         do 30 czerwca danego roku, zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, do 31 października danego roku, zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.  
TRYB ODWOŁAWCZY  Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
INNE INFORMACJE  Dotyczy nauczycieli kontraktowych  
FORMULARZ DO POBRANIA  Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
29-wniosek o wszczęcie postępowania    
PODSTAWA PRAWNA 1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.)
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013r. , poz.  393)  

Urząd Stanu Cywilnego

1- Udostępnianie danych z ewidencji ludności
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 1
UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYOdpowiedź w formie pisemnej na złożony wniosek,
– w przypadku odmowy udostępnienia danych wydanie decyzji     administracyjnej.
WYMAGANE DOKUMENTY1. Wypełniony formularz wniosku,
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. Urzędu Gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji – oryginały do wglądu),
3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji, 4. Dowód dokonania opłaty.
OPŁATYOpłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Wodynie lub w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi – 31 zł 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika – 17,00 zł. Opłatę należy uiścić w  pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY7 dni, w przypadku decyzji do 1 miesiąca.
TRYB ODWOŁAWCZYOdwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
INNE INFORMACJEOsobom i podmiotom, które nie wskażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku
1-Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.), • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 195, poz. 1153 ze zm.). • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452 ze zm.), • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
2- Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58        Nr 2  
ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY WODYNIE LUB REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW W GMINIE WODYNIE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYWydanie zaświadczenia osobie, której ono dotyczy lub pełnomocnikowi.
WYMAGANE DOKUMENTY1. Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnymi dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
OPŁATY1. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości – 17,00 zł
2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) gdy strona działa przez pełnomocnika – 17,00 zł. Opłatę skarbową można uiścić się w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYTermin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
TRYB ODWOŁAWCZYOd postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienie zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
INNE INFORMACJEOrgan administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy
2 -Wniosek o wydanie zaświadczenia z RejestruMieszkańców
PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
3- Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58        Nr 3  
WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYWydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego (ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące).
WYMAGANE DOKUMENTY1. Utratę dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty dowodu osobistego • w formie dokumentu elektronicznego – tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie, • osobiście – w organie dowolnej gminy, • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu
OPŁATYOpłaty skarbowej nie pobiera się
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYTermin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu padania. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
TRYB ODWOŁAWCZYOd postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
INNE INFORMACJE1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej,
2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach
3 -Formularz zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego  
PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).
4- Wydanie dowodu osobistego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58    Nr 4  
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. nr 5,  tel. 25 631-26-58 w. 35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWDorota Kluczek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY– W dniu złożenia wniosku – wydanie poświadczenia złożenia wniosku, które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego
– Wydanie dowodu osobistego w terminie określonym na otrzymanym poświadczeniu.
WYMAGANE DOKUMENTY1. wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego wypełniony pismem drukowanym (czarnym lub niebieskim kolorem) własnoręcznie podpisany i osobiście złożony w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,
2. 1 aktualna fotografia w pozycji frontalnej (kolorowa, o wymiarach 35×45 mm, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami). DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ: • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
OPŁATYOpłaty skarbowej nie pobiera się
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
TRYB ODWOŁAWCZYW przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
INNE INFORMACJE
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach 4-wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
PODSTAWA PRAWNA•Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 r., poz. 212).
5-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58    Nr 5  
ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYZałatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie zameldowania osoby.
WYMAGANE DOKUMENTY1)  Wniosek o zameldowanie na pobyt stały Załączniki:
· wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego”
Do wglądu:
· dowód osobisty
· dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego  
OPŁATY10 zł Opłatę należy uiścić w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYTermin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony.
TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji wydanej przez Wójta Gminy Wodynie stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.
INNE INFORMACJEOdwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  5-Formularz zgłoszenia pobytu stałego
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

6-Zgłoszenie wyjazdu za granicę
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58    Nr 6  
ZGŁOSZENIU WYJAZDU ZA GRANCĘ NA POBYT DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYZarejestrowanie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców
WYMAGANE DOKUMENTY1) Wniosek „ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLISKIEJ” – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas zgłaszania wyjazdu poza granice
2) Do wglądu: 1.    – dowód osobisty lub paszport
OPŁATY 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje
INNE INFORMACJE1. Obywatel polski może dokonać zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej w formie pisemnej w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu.
2. W formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polski dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5  
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

7-Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58        Nr 7  
WYMELDOWANIE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYPo złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin lokalu.
WYMAGANE DOKUMENTYWnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien: 1. złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie; 2. przedłożyć – do wglądu – oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy. 3. Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
OPŁATY1. Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł 2. Opłata skarbowa: • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł • opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Opłatę należy uiścić w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYZałatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.
TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji wydanej przez Wójta Gminy Wodynie stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.
INNE INFORMACJE1. Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,
2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.
FORMULARZ DO POBRANIABrak
PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.), w tym art. 35 lub 31 ust.1, • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 267 ze zm.).
10-Wymeldowanie z pobytu stałego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58    Nr 10  
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5,  tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYZarejestrowanie wymeldowania w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców
WYMAGANE DOKUMENTY1)  Wniosek „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka) – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności wymeldowania.
2)  Do wglądu; •          dowód osobisty lub paszport
OPŁATY17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie w obecności wnioskodawcy  
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje
INNE INFORMACJEObywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego :
1.  w formie pisemnej na formularzu w ogranie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu
2.  w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu  teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
3. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni,
4. Organ dokonując wymeldowania z  pobytu stałego nie wydaje z urzędu zaświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach
10 -Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytustałego  
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

11-Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58      Nr 11  
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJACY PONAD 3 MIESIĄCE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5,  tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYZarejestrowanie zameldowania w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców
WYMAGANE DOKUMENTY1)  Wniosek „Zgłoszenie pobytu czasowego ”  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)-wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania
2)  Do wglądu:
•  dowód osobisty lub paszport
•  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
·  wypis z księgi wieczystej,
·  umowa cywilno-prawna,
·  orzeczenie sądu,
·  inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu  
OPŁATY17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie w obecności wnioskodawcy
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje
INNE INFORMACJE1. Druki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach
11 -Formularz zgloszenia pobytu czasowego
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

12-Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58    Nr 12  
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY  TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYZarejestrowanie zameldowania w Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców
WYMAGANE DOKUMENTY1)  „Zgłoszenie pobytu czasowego” – odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka,
2)  Do wglądu: § Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwie, § Wiza, § Umieszczony w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, § Karta pobytu, § Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, § Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy §    Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.: §  wypis z księgi wieczystej, §  umowa cywilno-prawna , §  decyzja administracyjna, §  orzeczenie sądu, §  inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu  
OPŁATY17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie w obecności wnioskodawcy
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje
INNE INFORMACJEDruki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach
12 -Formularz zgloszenia pobytu czasowego
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

13-Zameldowanie na pobyt stały
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58      Nr 13  
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYZarejestrowanie zameldowania w rejestrze PESEL oraz rejestrze Mieszkańców oraz wydanie zaświadczenia o zameldowaniu  
WYMAGANE DOKUMENTY1)  „Zgłoszenie pobytu stałego”  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) , wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania
2)  Do wglądu:
•  Ważny dowód osobisty lub paszport
•  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
·  wypis z księgi wieczystej,
·  umowa cywilno-prawna ,
·  decyzja administracyjna,
·  orzeczenie sądu,
·  inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
OPŁATY 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY1.Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
TRYB ODWOŁAWCZYNie przysługuje
INNE INFORMACJE1. Druki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby. 2. Istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika.
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5
13- Formularz zgłoszenia pobytu stałego
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015 r., poz. 388)  

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

14-Zgłoszenie urodzenia dziecka
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 14  
SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA W TRYBIE REJESTRACJI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYSporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisu skróconego aktu.  
WYMAGANE DOKUMENTY1. Zgłoszenie urodzenia noworodka (karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)
2. Dowody osobiste rodziców dziecka
OPŁATYZwolnione z opłaty skarbowej.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW dniu przybycia do Urzędu
TRYB ODWOŁAWCZYNie służy odwołanie w trybie administracyjnym
INNE INFORMACJEZgłoszenia może dokonać  matka lub ojciec dziecka osobiście posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeśli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje bezpłatnie 1 odpis skróconego aktu urodzenia. W zastępstwie rodziców dziecka rejestracji urodzenia może dokonać inna osoba po przedstawieniu upoważnienia z urzędowo poświadczonymi podpisami.
FORMULARZ DO POBRANIAbrak
PODSTAWA PRAWNAArt.52,53,55,56,57 i 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014,poz.1741), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r.                      w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U.                  z 2015r., poz.225)
15-Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 15  
PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYKierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa. Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, wpisanie w akcie urodzenia wzmianki dodatkowej.
WYMAGANE DOKUMENTYDo uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie.
OPŁATYNie podlega opłacie skarbowej.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW dniu zgłoszenia oświadczenia.
TRYB ODWOŁAWCZYJeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości ojcostwa przed sądem opiekuńczym.  
INNE INFORMACJEOświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokonuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego. Termin złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa  – w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka bądź nie później niż przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Z ważnych względów można również dokonać uznania ojcostwa dziecka poczętego, ale nienarodzonego.  
FORMULARZ DO POBRANIAbrak
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z poźn. zm) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz.788 z późn. zm)
16-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny)
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 16  
AKT MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONY POPRZEZ ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja,  pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYPrzyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa.
WYMAGANE DOKUMENTYDowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy osób rozwiedzionych). Powyższych aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC Wodynie.
OPŁATYOpłata skarbowa wynosi 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa w pok. 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNupturienci zgłaszają się w czasie od 6 miesięcy do  1  miesiąca  przed wyznaczoną datą ślubu. Z ważnych względów Kierownik USC może  skrócić w/w termin.
INNE INFORMACJEW dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają aktualne dokumenty tożsamości. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany przedstawić dokument tożsamości, złożyć odpis aktu urodzenia, a jeśli jest rozwiedziony(a) lub wdowiec(a) – dokument potwierdzający ten fakt i zaświadczenie, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim dokumenty do ślubu i oświadczenia woli o zawarciu związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.
PODSTAWA PRAWNAArt.53-62 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011, Nr 212, poz.1264), Art.1 § 1, art.9 § 1, art.15 i art.88 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz.788 z późn. zm.) § 4, § 5 pkt. 1, § 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136 z 1998 r., poz.884 z późn. zm.)
17- Wydanie zaświadczenia do zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy)
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 18  
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI  PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
WYMAGANE DOKUMENTYOsoba przedkłada dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego: – zapewnienie, – dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, -wniosek
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł w pok. nr 11 Urzędu Gminy  lub przelewem na konto Urzędu Gminy                          w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW dniu złożenia wniosku w USC
TRYB ODWOŁAWCZYZażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
INNE INFORMACJEOsoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej , składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzającym małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz.1628 z późn. zm.). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy  w Wodyniach 17 -Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania
PODSTAWA PRAWNAArt. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741) Art.217, 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).
18-Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 18  
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI  PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
WYMAGANE DOKUMENTYOsoba przedkłada dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego: – zapewnienie, – dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, -wniosek
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł w pok. nr 11 Urzędu Gminy  lub przelewem na konto Urzędu Gminy                          w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW dniu złożenia wniosku w USC
TRYB ODWOŁAWCZYZażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
INNE INFORMACJEOsoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej , składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzającym małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz.1628 z późn. zm.). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach
18-Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnego zawarcia małżeństwa za granicą
PODSTAWA PRAWNAArt. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741) Art.217, 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).

Opracowała: Bareja Renata 

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

19-Sporzadzenie aktu zgonu
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 19  
SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYSporządzenie aktu zgonu oraz wydanie jednego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTYKarta zgonu wystawiona prze lekarza stwierdzającego zgon, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. W przypadku zgłoszenia zgonu będącego przedmiotem śledztwa policyjnego konieczne jest również zezwolenie prokuratora na sporządzenie aktu zgonu. Zgłoszenia dokonują: – małżonek lub dzieci zmarłego – najbliżsi krewni lub powinowaci – osoby zamieszkałe w lokalu, gdzie nastąpił zgon – osoby obecne przy zgonie.
OPŁATYSporządzenie aktu zgonu i pierwsze odpis aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYW dniu dokonania zgłoszenia.
TRYB ODWOŁAWCZYNie służy odwołanie w trybie administracyjnym
INNE INFORMACJERejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu. Termin dokonania zgłoszenia zgonu – w ciągu trzech dni. W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną zgłoszenia dokonać należy w ciągu 24 godzin.
FORMULARZ DO POBRANIAbrak
PODSTAWA PRAWNAArt.92-94 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014, poz. 1741), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).
20-Wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 20  
WYDANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego aktu stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY– wniosek o wydanie odpisu
– dowód osobisty
– udokumentowane pokrewieństwo, powinowactwo lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu  
OPŁATYOpłata skarbowa wynosi: 22 zł –  za odpis skrócony i wielojęzyczny, 33 zł  – za odpis zupełny. w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty we właściwych przypadkach.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYBez zbędnej zwłoki.
TRYB ODWOŁAWCZYbrak
INNE INFORMACJEOdpisy wydaje się na wniosek:
– osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
– jej wstępnych (rodzice, dziadkowie),
– jej zstępnych (dzieci, wnuki),
– rodziców,
– rodzeństwa,
– małżonka,
– przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek sądu lub innego organu państwa. Z wnioskiem może wystąpić także każda osoba, która wykaże interes prawny do otrzymania dokumentu.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu 20 -Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego
PODSTAWA PRAWNA– Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z poźn. zm.) – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
21-Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 21  
  WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY1. Wniosek z oświadczeniem strony, że akt nie był uprzednio wpisany w urzędzie stanu cywilnego w Polsce,
2. Dowód osobisty (dla cudzoziemca paszport i dokument potwierdzający zameldowanie w rejonie USC),
3. Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów oraz jego urzędowe tłumaczenie.
4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
OPŁATYOpłata skarbowa wynosi –50 zł, pok. nr 11  lub przelewem na konto Urzędu Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYNiezwłocznie a w sprawach skomplikowanych do 2 tygodni
TRYB ODWOŁAWCZYKierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Odwołanie od odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
INNE INFORMACJETreść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stan cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu  21 a -Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do Rejestru StanuCywilnego
21 b-Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do Rejestru Stanu Cywilnego
21 c -Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do Rejestru StanuCywilnego
PODSTAWA PRAWNAArt.104 – 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).
22- Sprostowanie aktu stanu cywilnego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 22  
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja    
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej. Wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY1. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.
2. Pełnomocnictwo do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku występowania z wnioskiem innej osoby. Akt urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców, bądź aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – na podstawie aktów urodzeń rodziców Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo Akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego.
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł w pok. nr 9 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 30 dni od daty wpływu wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZYOdwołanie od decyzji odmawiającej sprostowania aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
INNE INFORMACJESprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej. W razie błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu – do sprostowania właściwa jest droga sądowa. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. Jeżeli sprostowanie akty stanu cywilnego nie jest możliwe przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego – sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy  w Wodyniach
22 -Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
PODSTAWA PRAWNA-Art.35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741) -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).

Opracowała: Bareja Renata 

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

23-Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 23  
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja    
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie odpisu zupełnego uzupełnionego aktu stanu cywilnego. Wpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej
WYMAGANE DOKUMENTYAkt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stan cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
OPŁATYOpłata skarbowa wynosi – 39 zł w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 30 dni od daty wpływu wniosku
TRYB ODWOŁAWCZYbrak
INNE INFORMACJEUzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach
23 -Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
PODSTAWA PRAWNA-Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741), -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225), – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm) – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
24-Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 24  
ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego, sporządzenie aktu, wydanie 3 szt. odpisu aktu.
WYMAGANE DOKUMENTY1. Wniosek ,
2. Dokument potwierdzający zdarzenie za granica lub jego uwierzytelniona kopia,
3. Dowód osobisty,
4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł w pok. nr 9 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 30 dni od daty wpływu wniosku
TRYB ODWOŁAWCZYOdwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Wodyniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJEWniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon. Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia. Jeżeli jest odtwarzana treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku o odtworzenie albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia, W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 24 -Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego  
PODSTAWA PRAWNAArt. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).
25-Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 25  
  OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY  Renata Bareja  
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYPrzyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego i wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa.
WYMAGANE DOKUMENTY1. Dowód osobisty
2. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa 3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
OPŁATYOpłata skarbowa – 11 zł w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYPrzyjęcie oświadczenia oraz wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa znajdującego się w księgach USC Wodynie  następuje w dniu złożenia oświadczenia.
TRYB ODWOŁAWCZYNie służy odwołanie w trybie administracyjnym.
INNE INFORMACJEOświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem. Oświadczenie może być złożone w terminie 3 miesięcy od czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz.1628 z późn. zm.). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
FORMULARZ DO POBRANIABrak
PODSTAWA PRAWNAArt.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.), Art.90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r.  w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

27- Zmiana imion i nazwisk
KARTA USŁUGI Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58          Nr 27  
ZMIANA IMION I NAZWISK
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWYRenata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYWydanie decyzji o zmianie imienia (nazwiska)
WYMAGANE DOKUMENTYWniosek o zmianę imienia/nazwiska który zawiera:
1)  Dane osoby, której zmiana dotyczy:
a)  imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b)  wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c)  numer PESEL
2)  imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3)  uzasadnienie,
4)  adres do korespondencji wnioskodawcy,
5)  wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów.
6)  oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna. Wnioskodawca przedstawia aktualny dokument stwierdzający tożsamość.
OPŁATYOpłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 37 zł w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy  w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWYDo 30 dni
TRYB ODWOŁAWCZYOdwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Wodyniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJEWniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub za pośrednictwem polskiego konsula jeżeli osoba mieszka za granicą. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1)  imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2)  na imię lub nazwisko używane;
3)  na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione; 4)  na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
FORMULARZ DO POBRANIAWzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach
27 -Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
PODSTAWA PRAWNAUstawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki

51-Wpisanie do rejestru wyborców
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 51
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. Nr 5, II piętro, tel. 25 631 26 58 w. 35.  
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek  
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej  
WYMAGANE DOKUMENTY– wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z załącznikiem (pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców),
– dowód osobisty do wglądu.  
OPŁATYBrak  
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY3 dni od daty złożenia wniosku  
TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.  
INNE INFORMACJEWpisanie do rejestru wyborców na wniosek dotyczy:
– wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy, bez zameldowania na pobyt stały,
– wyborców nigdzie nie zamieszkałych, przebywających na terenie Gminy Wodynie,
– wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.  
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545
51 _WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI AB
PODSTAWA PRAWNA1. Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).  

Opracował:  Jadwiga Majek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

52-Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 52
REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW I SPISIE WYBORCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. Nr 5, II piętro,  tel.25 631 26 58 w. 35.  
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek  
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYWydanie decyzji administracyjnej  
WYMAGANE DOKUMENTYPisemna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości lub ustnie do protokołu.  
OPŁATYBrak  
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY3 dni od daty złożenia reklamacji.  
TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.  
INNE INFORMACJE1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w Urzędzie Gminy.
2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
a) pominięcia wyborcy w rejestrze,
b) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
c) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru.  
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545  lub na stronie internetowej www.wodynie.eu  
PODSTAWA PRAWNA1)  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).  

Opracowała:  Jadwiga Majek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

53-Udostępnianie rejestru wyborców
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 53
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, pok. Nr 5, II piętro, numer telefonu 25 631 26 58 w. 35.  
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYRejestr wyborców udostępnia się do wglądu, w Urzędzie Gminy, na pisemny wniosek. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.  
WYMAGANE DOKUMENTY– wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
– dowód osobisty do wglądu.  
OPŁATYBrak  
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYUdostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.  
TRYB ODWOŁAWCZYNie dotyczy  
INNE INFORMACJE   
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545
53 -WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
PODSTAWA PRAWNA1) Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),
2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).
54-Dopisanie do spisu wyborców
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 54
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, pok. Nr 5, II piętro, numer telefonu 25 631 26 58 w. 35.    
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek  
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYDopisanie do spisu wyborców  
WYMAGANE DOKUMENTY– wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
– dowód osobisty do wglądu.    
OPŁATYBrak    
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie    
TRYB ODWOŁAWCZY Brak    
INNE INFORMACJEPrawo dopisania do spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i referendum ogólnokrajowym przysługuje wyborcom (na ich wniosek) przebywającym, w okresie obejmującym dzień wyborów, czasowo na terenie Gminy Wodynie oraz wyborcom nigdzie nie zameldowanym.  Wniosek składa się najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.  
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545
54 -WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW  
PODSTAWA PRAWNA1)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
2)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942).  

Opracował:  Jadwiga Majek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki

55-Udostępnienie spisu wyborców
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 55
UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. Nr 5, II piętro, tel. 25 631 26 58 w. 35.  
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYMiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.  
WYMAGANE DOKUMENTY– wypełniony wniosek złożony przez osobę uprawnioną,
– dowód osobisty do wglądu.  
OPŁATYBrak  
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie po złożeniu wniosku.  
TRYB ODWOŁAWCZYNie dotyczy  
INNE INFORMACJE   
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545
55 -WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
PODSTAWA PRAWNA1) Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).
56-Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
KARTA USŁUGI   Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58
Nr 56
                       WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA                      
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWYUrząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. Nr 5, II piętro, tel. 25 631 26 58 w. 35.  
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAWJadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWYWydanie zaświadczenia o prawie do głosowania  
WYMAGANE DOKUMENTY– wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia, – dowód osobisty do wglądu.  
OPŁATYBrak  
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWYNiezwłocznie  
TRYB ODWOŁAWCZYBrak  
INNE INFORMACJE1) Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się wyborcy w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i referendum ogólnokrajowym.
2) Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
3) Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście, lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL wyborcy. 4. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.  
FORMULARZ DO POBRANIAWniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545  lub na stronie internetowej www.wodynie.eu  
PODSTAWA PRAWNA1)  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie  spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942).