Gmina Wodynie

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

Gmina Wodynie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Wodynie mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie).

Plakat Gminny punkt

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Utworzony punkt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Wodynie aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze”. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów, stolarki okiennej, drzwiowej czy prac termomodernizacyjnych w swoich domach. W Punkcie istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie, a także jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Program „Czyste powietrze” jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

1. uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

  • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
  • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

2. uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

  • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
  • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu mieszkańcy Gminy Wodynie otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach, kontakt telefoniczny: 25 631 26 58 w. 43. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej GOPS: http://gopswodynie.naszops.pl/zaswiadczenia-program-czyste-powietrze

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Wodynie pod nr. tel. (25) 6312658 w. 37 lub adresem mailowym: gmina@wodynie.eu.

Zapraszamy!