panorama na gminę

Kompleks boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej

Zakończona niedawno inwestycja Gminy Wodynie, obejmująca budowę „Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej”, od dnia 1 sierpnia 2022 roku jest już użytkowana przez mieszkańców.

W skład obiektu wchodzi boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę, oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego.

Rezerwacje obiektu dokonuje się za pośrednictwem numeru telefonu tj. 663 323 503, oddzielnie dla boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego udostępniany będzie na życzenie użytkownikom obiektu.

Opiekunem obiektu jest Pan Sławomir Komar.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem korzystania z Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej.

Boisko Ruda Wolińska

Regulamin korzystania z Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44 (działka o numerze ewidencyjnym 271) zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. W skład obiektu wchodzi boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę, oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego.
3. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.
4. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest opiekun obiektu, którym jest osoba upoważniona przez zarządcę.
5. Opiekun obiektu czuwa nad porządkiem oraz dyscypliną osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami, i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
6. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
7. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
2. Obiekt jest dostępny wyłącznie na planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej oraz pozostałych dni wolnych od zajęć szkolnych).
3. Z obiektu korzystać mogą grupy zorganizowane, kluby sportowe oraz osoby indywidualne, według poniższego harmonogramu:
a) od poniedziałku do piątku w godz. 1600 – 2200 oraz soboty i niedziele w godz. 800 – 2200 (z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych i innych wydarzeń sportowych), za uprzednią rezerwacją;
b) w miesiącach lipcu i sierpniu obiekt jest czynny codziennie w godz. 800 – 2200 (z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych i innych wydarzeń sportowych), za uprzednią rezerwacją.
4. W szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Aktualne godziny otwarcia umieszcza się w miejscu widocznym na obiekcie.
5. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne dla grup zorganizowanych, klubów sportowych oraz osób indywidualnych mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wodynie. Grupy zorganizowane, kluby sportowe oraz osoby indywidualne spoza terenu Gminy mogą korzystać z obiektu na zasadzie wynajmu z rezerwacją, który jest odpłatny na zasadach określonych w odrębnym akcie.
6. Rezerwacji obiektu dokonuje się u opiekuna obiektu za pośrednictwem udostępnionego numeru telefonu, oddzielnie dla boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego udostępniany będzie na życzenie użytkownikom obiektu.
7. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe, turfy, korki z plastikowymi kołkami (tylko na boisku ze sztuczną trawą). Na obiektach obowiązuje zakaz gry w korkach z metalowymi wkrętami.
8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może zawiesić korzystanie z obiektu.
9. Użytkownik winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt opiekunowi lub zarządcy obiektu.
§ 3. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Stosowanie się do poleceń opiekuna obiektu.
3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Niezwłoczne informowanie opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
b) palenia papierosów;
c) przebywania w stanie nietrzeźwym;
d) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
e) wprowadzania zwierząt;
f) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi oraz kolców;
g) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
h) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
§ 4. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Opiekun odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkowania;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach opiekun może wezwać służby porządkowe.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie w godzinach urzędowania.