panorama na gminę

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub
jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz
których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach
pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz
sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji
prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają

Współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi wyznacza ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Jej zadaniem jest m.in. poprawa życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzenia aktywności społecznej.

Aby usprawnić współpracę Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy wprowadził następujące rozwiązania:
– od 1 lutego 2015 r. współpracą Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Zastępca Wójta Gminy;
– w marcu 2015 r. powołano Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jest programem Urzędu Gminy, współrealizowanym przez lokalne organizacje pozarządowe.

Programy współpracy

Wzory dokumentów

Ogłoszenia i aktualności


Kontakt

Marlena Paczek
Urząd Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie

Pokój nr 16

Telefon: 602630333
e-mail: zastepca@wodynie.eu