Kategorie

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2022 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Wodynie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2022 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i…

Protokół z konsultacji społecznych projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXV/245/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy…

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WODYNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Rocznego Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3…