Kategorie

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2023 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2023 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  Zadaniem…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią…

Otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku

Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Wodynie z dnia 25 listopada 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WODYNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Rocznego Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3…

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Sportowa historia Gminy Wodynie 2022”

Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, Oleśnica 40, 08-117 Wodynia złożyło ofertę dn. 14.07.2022 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. „Sportowa historia Gminy Wodynie 2022” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności…