Kategorie

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2024 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2024 roku w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  Zadaniem…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WODYNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Rocznego Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3…