panorama na gminę

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodynie na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wodynie na lata 2021-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2021 rok.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk