Sesja rady

ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY GMINY WODYNIE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XXVI Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym. Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Seroczyn. 5. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Michalczyk