Sesja rady

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach za rok 2020.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za rok 2020.
7. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku Powiatowi Siedleckiemu na remont drogi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Wodynie do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
15. Odpowiedzi na wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk