Sesja rady

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Wodynie za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2020 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/154/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/192/21 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do pracy w Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Wodynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk