Nabór wniosków o oszacowanie szkód

Wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez przymrozki

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 8 maja 2021r.  – przymrozki wiosenne i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska Wójt Gminy Wodynie informuje, iż w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Wodynie, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodynie www.wodynie.eu

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021r.
  2. kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone).
  3. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

Załączniki: