Sesja rady

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2020 rok.
5. Informacja o naborach wniosków ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach za 2020 rok.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wodynie na rok szkolny 2021/2022
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/166/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk