ważny komunikat

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2022

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej),
z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie”, na odpowiednim formularzu.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 2. potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 3. statut spółki
 4. zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,
 5. mapa poglądowa planowanych do wykonania robót,
 6. oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wodynie wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Wodynie określa Uchwała Nr XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu ich rozliczania. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Wójta Gminy Wodynie.

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. Wójt Gminy Wodynie zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia  
           wniosku.
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji
           Publicznej Gminy Wodynie  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
           w Wodyniach w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wodynie.
 2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie
           końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.
 3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został określony w załączniku nr 1 do w/w Uchwały.

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                   (-) Wojciech Klepacki