Produkty żywnościowe

Pomoc żywnościowa. 8 listopada rusza nabór zgłoszeń do Programu!

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, w okresie od dnia 8.11.2021 r. do 30.11.2021 r., będzie prowadził nabór zgłoszeń do pomocy żywnościowej z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” Podprogram 2021, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli:

  • dla osoby samotnej 701,00 zł x 220% = 1.542,20 zł,
  • dla osoby w rodzinie 528,00 zł x 220% = 1.161,60 zł.

Dochód ustalany będzie na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które należy dostarczyć w w/w terminie do pracowników GOPS w Wodyniach:

  • Zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy zawodowej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej uzyskiwanie dochodów przez Urząd Skarbowy lub księgowego prowadzącego rozliczenia,
  • Decyzję lub odcinek z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego, renty rodzinnej,
  • Decyzję o pobieranych zasiłkach rodzinnych,
  • Nakaz podatkowy,  
  • Oświadczenia o pracy dorywczej,
  • Zaświadczenia z UP o pobieranych zasiłkach i świadczeniach dla bezrobotnych.

Dochody będą ustalane w odniesieniu do miesiąca października 2021 r.

Dokumenty należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pokój nr 2 na I piętrze) w ustalonym terminie.  

UWAGA! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Pomoc żywnościowa