Sesja rady

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Informacja Wójta Gminy Wodynie w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz w sprawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 14 października 2021 r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
5. Informacja o naborach wniosków ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie 2020/2021.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Wodynie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wodynie na rok szkolny 2021/2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Jedlina i sołectwa Kamieniec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodynie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ostawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na rok 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2022 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. oraz zwolnień w tym podatku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. oraz zwolnień w tym podatku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych i sołtysów.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie.
24. Odpowiedzi na wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk