Sesja rady

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodynie na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Szostek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2022 rok.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk