ngo organizacje pozarządowe

Małe granty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rusza przyjmowanie wniosków

Gmina Wodynie uruchomiła środki na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie tzw. małych grantów. Zadania, które będą kwalifikowały się do dofinansowania muszą mieścić się w sferze zadań publicznych określonych w § 19 pkt 1) Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wodynie. Nabór ofert potrwa do wyczerpania puli środków.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Gmina może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni,
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie) decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • projekt nie może stanowić części większego zadania, musi stanowić samodzielną, odrębną całość.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w trybie tzw. małych grantów zostały zabezpieczone środki w wysokości 5.000,00 zł.

Oferty wraz załącznikiem w postaci KRS-u lub wypisu z innego rejestru należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie).

Dodatkowych informacji o naborze udziela Zastępca Wójta Gminy Wodynie pod numerem telefonu: 25 631-26-58 w. 33 lub e-mail: zastepca@wodynie.eu.  

Program współpracy:

Wzory dokumentów: