Dodatek węglowy

Nowe świadczenie – dodatek węglowy w kwocie 3 tys. zł

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) zakładającą wypłatę 3 tys. zł pomocy dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, który jest odpowiedzialny za realizację ustawy w naszej Gminie. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r., osobiście lub przez Internet (e-puap).

Dodatek węglowy jest wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i ich sprzedaży odbiorcom po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.

Szczegółowe informacje na temat tego świadczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.