Sesja rady

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XLI Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmienioną uchwałą nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą nr XV/125/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 marca 2020 r., uchwałą nr XX/158/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 września 2020 r., uchwałą nr XXXIII/255/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. i uchwałą nr XXXVI/279/22 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 maja 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wodynie na lata 2022-2025.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk