Logo Polski Ład

Ogłoszenie o naborze wniosków o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – nabór zakończony rozstrzygnięty

Rządowy Program Odbudowy Zabytków /dalej „Program”/ jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Gmina Wodynie będzie aplikowała o środki w ramach ogłoszonego naboru na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny 2%.

W celu wyłonienia zabytków, które Gmina Wodynie, w przypadku pozyskania środków z Programu, będzie mogła objąć dotacją, Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie.

I. Zadania planowane do dofinansowania

 1. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Wodynie, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Wnioskodawcą może być każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Wniosek może dotyczyć zabytku, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Wodynie, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
 4. Wniosek może dotyczyć zadań inwestycyjnych obejmujących nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
 5. Wartość zadania inwestycyjnego nie może być wyższa niż 3.500.000,00 zł.

II. Zasady składania wniosków do dofinansowania: 

 1. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający dokonanie wpisu zabytku do rejestru;
  b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku.
 3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wodynie przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie lub przesłać przesyłką poleconą (rejestrowaną) na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2023 r. do godz. 1500. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego.
 4. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego zabytku przez jeden podmiot uprawniony, zgłoszenia należy dokonać oddzielnie dla każdego z zabytków.

III. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokona Wójt Gminy Wodynie, uwzględniając przy tym następujące kryteria wyboru:
  a) lokalizację obiektu zabytkowego;
  b) ogólnodostępność obiektu;
  c) zgodność treści wniosku z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, a jedynie ma na celu wyłonienie zadań, które Gmina Wodynie zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. W przypadku otrzymania przez Gminę Wodynie dofinansowania w ramach Programu, i podjęcia przez Radę Gminy Wodynie uchwały o przyznaniu dotacji, Gmina udzieli Wnioskodawcy dotacji na zgłoszone zadanie.

IV. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Wyniki naboru zostaną przekazane na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Gminy Wodynie (www.wodynie.eu).

V. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określa uchwala Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marlena Paczek, tel. 602 630 333, zastepca@wodynie.eu.

Wojciech Klepacki

Wójt Gminy Wodynie