Sesja rady

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Informacja CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Przyjęcie Raportu Wójta Gminy Wodynie z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2022 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2022 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie za 2022 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2023 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wodynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Wodynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wodynie na lata 2023-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Kochany.
 18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

Mirosław Michalczyk