Sesja rady

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 01 września 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach z działalności w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku Powiatowi Siedleckiemu na remont drogi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na konserwację zabytkowej bramy – dzwonnicy wraz z parkanem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Seroczynie na konserwację barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wodynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk