Sesja rady

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XLIX Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/331/22 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/385/23 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z późniejszymi zmianami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

   Przewodniczący Rady Gminy
   Mirosław Michalczyk