Dodatek osłonowy

Komunikat dotyczący wniosków o dodatek osłonowy dla mieszkańców Gminy Wodynie w 2024 roku

Dodatek osłonowy, zwany też inflacyjnym, to świadczenie, które ma rekompensować wzrosty cen, głównie energii, gospodarstwom domowym o najniższych dochodach. Świadczenie to było realizowane w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W wyniku nowelizacji tej ustawy wprowadzono możliwość ponownego ubiegania się o to świadczenie na pierwsze półrocze 2024 roku. Choć przepisy wprowadzające możliwość ubiegania się o nie już obowiązują to na dzień dzisiejszy nie podjęto stosownych regulacji dotyczących ustalenia wzoru wniosku, którym będziemy mogli ubiegać się o pomoc.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. został wpisany do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. Aktualnie znajduje się w procesie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Po ewentualnym uwzględnieniu uwag projekt zostanie niezwłocznie skierowany do podpisu Ministra Klimatu i Środowiska. Wzór wniosku wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

O możliwości ubiegania się o to świadczenie będziemy Państwa niezwłocznie informować poprzez stronę internetową Gminy Wodynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, a także media społecznościowe. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. (25) 631 26 58 w. 43.