Sesja rady

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się LII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2023 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2023 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie za 2023 rok.
 8. Przyjęcie Raportu Wójta Gminy Wodynie z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2024 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2024-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku Powiatowi Siedleckiemu na remont drogi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku Powiatowi Siedleckiemu na przebudowę drogi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodynie w 2024 r.”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie badań naukowych na pomnikach przyrody – głazach narzutowych położonych na terenie gminy Wodynie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wodynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 19. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk