Logo Mazowsze serce Polski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zachęca do wyrażenia opinii w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zachęca do wyrażenia opinii w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu należy zgłaszać:

  • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl,
  • na drogą listowną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
  • drogą listowną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim.

Uwagi i wnioski należy przesłać do 10 maja 2024 r.

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są pod linkiem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2030.html