Zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze” w Gminie Wodynie

Znowelizowane w 2020 roku „Prawo ochrony środowiska” zleciło Gminom nowe zadanie tj.  wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Programu Czyste Powietrze.

W Gminie Wodynie zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Nie jest ono natomiast wymagane przy składaniu wniosku o podstawowy poziom dofinansowania.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wzór wniosku ustalony został Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713).

Szczegółowe regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują, że:

  • osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
  • dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • gospodarstwo domowe tworzą:

a) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

b)osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
  • do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

a)rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe,

b)gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);

  • do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków ich gospodarstwa domowego:

a)imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania,

d)adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;

  • w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres GOPS ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co roku od 1 sierpnia do maksymalnie 23 września następuje coroczna przerwa w wydawaniu ww. zaświadczeń dla osób fizycznych, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego z uwagi na termin publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. W związku z tym każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego za żądany rok i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej. Jednakże z uwagi na to, że wnioski w Programie Czyste Powietrze przyjmowane są w sposób ciągły, a rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nawet 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przewidywana przerwa w wydawaniu zaświadczeń nie powinna być uciążliwa ani powodować problemów dla wnioskodawców.

Wydawania powyższych zaświadczeń jest wolne od opłat.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie GOPS w Wodyniach: Zaświadczenia – Program Czyste Powietrze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach (naszops.pl)