Sesja rady

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk