Sesja rady

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2020 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2020 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz potrzeby związane z realizacja zadań na 2021 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie na 2020 rok”.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
17. Podjęcie uchwały w spawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Wodynie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Wodynie bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2021 r.”
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 244/2.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków autobusowych.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce.”
28. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
29. Odpowiedzi na wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk