Susza rolnicza 2021. Zgłaszanie i szacowanie szkód wyłącznie przez aplikację

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono w V okresie raportowania zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Wodynie.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. zagrożenie dotyczy kategorii gleby I (wśród upraw zboża jare, rzepak i rzepik).

Według stanu na 10 lipca 2021 r. zagrożenie dotyczy kategorii gleby I (wśród upraw rzepak
i rzepik).

Według stanu na 20 lipca 2021 r. zagrożenie dotyczy kategorii gleby I (wśród upraw kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe).

Aktualny stan zagrożenia suszą dla Gminy Wodynie podawany jest na stronie internetowej https://susza.iung.pulawy.pl  Zaleca się stałą weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłoszenie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
lub możesz pobrać ją poniżej.

Informacja_w_sprawie_szacowaniu_strat_w_uprawach_rolnych_spowodowanych_wystąpieniem_suszy_w_2021_r.pdf

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres
i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane  są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu
    i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po wprowadzeniu danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok,
w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcji rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących
z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat
w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód
w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Uwaga na dzień dzisiejszy Aplikacja Susza 2021 nie jest jeszcze dostępna. Prosi się o bieżące śledzenie strony: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.