Sesja rady

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 1 października 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodynie do zaopiniowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wodynie służebnościami gruntowymi oraz przesyłu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk