Program asystent rodziny na rok 2021

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

DOFINANSOWANIE: 2 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 307,60 zł

Głównym celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

W ramach Programu asystent rodziny otrzymał jednorazowy dodatek w wysokości 2 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez beneficjenta polega na realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.