Kategorie

Gmina Wodynie z dotacją celową na zakup tabletów do Klubu „Senior +”

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk…

Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie w latach 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE 80 OOO,OO zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 100 OOO,OO zł Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie w latach 2019 – 2023 Gmina Wodynie otrzymała dofinansowanie w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w…