Kategorie

Gmina Wodynie z dotacją celową na zakup tabletów do Klubu „Senior +”

Minister Cyfryzacji działając na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk…

Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie w latach 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE 80 OOO,OO zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 100 OOO,OO zł Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Księdza Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie w latach 2019 – 2023 Gmina Wodynie otrzymała dofinansowanie w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w…

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIAKLUBU „SENIOR+” Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2, Gmina Wodynie pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

W związku z przystąpieniem Gminy Wodynie do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego. Program na terenie Gminy Wodynie jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach…

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 261219W, 361212W

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej”, obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników. W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką…

Program asystent rodziny na rok 2021

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIE: 2 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 307,60 zł Głównym celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia,…