Sesja rady

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1834) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XXXIII Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk