rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które będzie można otrzymać na drugie i kolejne dzieci w rodzinie bez kryterium dochodowego.

Świadczenie będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to 12 tys. zł na dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Jeśli dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Kapitał będzie wypłacany w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Matka albo ojciec dziecka może złożyć wniosek o świadczenie od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli wniosek zostanie złożony w tym okresie, kapitał będzie przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazano, że chce się otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc -jeśli we wniosku wskazano, że chce się otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć w styczniu 2022 r. także rodzic dziecka, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. Nalezy to zrobic do 31 stycznia 2022 r. aby otrzymać wsparcie w pełnej przysługującej kwocie. 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego należy złożyć do ZUS wniosek:

 • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
 • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego można złożyć tylko elektronicznie przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • swój bank (po terminie uruchomienia przez niego tej usługi).

Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku. Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku. Jeśli ZUS przyzna Ci rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

Dodatkowe informacje o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym w pytaniach i odpowiedziach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym to także zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3

Przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący). 

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. 

Wsparcie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.