Sesja rady

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach za rok 2021.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2021 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2021 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie za 2021 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz potrzeby związane z realizacja zadań na 2022 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadań drogowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wodynie uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Wodynie do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Wodynie” na rok 2022.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodynie
23. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2022 r.”
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wola Serocka.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
29. Odpowiedzi na wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk