PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022

flaga i herb pl

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022
MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
KLUBU „SENIOR+” Z SIEDZIBĄ W SEROCZYNIE

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2, Gmina Wodynie pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+” z siedzibą w Seroczynie, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Wartość dofinansowania: 30.515,00 zł

Całkowita wartość projektu: 85.406,39 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach.