Sesja rady

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Informacja CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Wodynie za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
  – odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  – odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2021 rok,
  – odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wodynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wodynie.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk