panorama na gminę

Ogłoszenie o o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Prezentacja walorów lokalnych przez TPZW podczas Dni Gminy Wodynie”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej z siedzibą w Wodyniach, ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie, złożyło ofertę dn. 14.07.2022 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. „Prezentacja walorów lokalnych przez TPZW podczas Dni Gminy Wodynie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Całkowity koszt zadania wynosi 1.000,00 zł. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej na realizację ww. zadania wnioskuje o dotację w wysokości 1.000,00 zł.

Wójt Gminy Wodynie uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Zakres zadania wpisuje się w zadania wymienione w Rozdziale 6. załącznika do Uchwały Nr XXXII/246/21 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Środki na ww. zadanie, określone są w budżecie Gminy Wodynie na 2022 r.

Na podstawie art. 19a w/w ustawy zamieszcza się ofertę w BIP Gminy Wodynie, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące złożonej oferty w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@wodynie.eu.

WÓJT

/-/ Wojciech Klepacki