Sesja rady

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XXXIX Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Wodynie z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok, złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Wodynie za 2021 rok.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/166/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+” z siedzibą w Seroczynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2009.77.2091).
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

Mirosław Michalczyk