Dodatek węglowy

Informacja dotycząca realizacji wypłat dodatku węglowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje, że realizacja wypłat dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) dla wniosków złożonych w pierwszych dniach obowiązywania ustawy, nie nastąpi w ustawowym terminie z uwagi na nieotrzymanie dotacji na realizację w/w ustawy.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.

Gmina Wodynie złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Kierownik GOPS

/-/ Marlena Paczek