Sesja rady

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Wójta Gminy Wodynie w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna, oraz opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie za rok szkolny 2021/2022.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2022-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wodynie za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 r. oraz zwolnień w tym podatku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 30 listopada 2020 r. nr XXII/172/20 Rady Gminy Wodynie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Wodynie” oraz powierzenia Wójtowi Gminy Wodynie uprawnienia do ustanowienia wysokości cen i opłat albo określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich w Gminie Wodynie.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk