Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Ważne zmiany i możliwość ponownego ubiegania się o świadczenie!

Odrębny lokal

Informujemy, że weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.), która wprowadziła możliwość ponownego ubiegania się o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, ale w odrębnych lokalach, dla których do dnia 30 listopada 2022 roku nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu!

Potwierdzenie posiadania odrębnego lokalu zostanie zweryfikowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach w formie wywiadu środowiskowego w terenie. Odrębnym lokalem w szczególności jest wydzielona w obrębie budynku trwałymi ścianami, bez otworów drzwiowych i okiennych pomiędzy lokalami, izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Za odrębnością lokalu będzie przemawiało zatem w szczególności posiadanie oddzielnej kuchni, łazienki oraz odrębnego wejścia. Źródło ogrzewania może być współdzielone z innym gospodarstwem domowym, natomiast posiadanie odrębnego źródła ogrzewania przemawia w większym stopniu za tym, iż jest to odrębny lokal. 

Potwierdzeniem niemożności ustalenia nowego adresu dla wydzielonego lokalu w terminie do 30 listopada 2022 roku będzie złożenie stosownego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.

Aby otrzymać dodatek według znowelizowanych zasad konieczne jest złożenie  nowego wniosku do 30 listopada 2022 roku przez osoby, których wcześniejszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony bez rozpoznania, a wnioskodawcy otrzymali w tej sprawie pisemną informację z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach. Kolejnego wniosku nie składają osoby, których poprzedni wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Nieterminowe zgłoszenie do CEEB lub brak zgłoszenia

Kolejna istotna zmiana to możliwość przyznania dodatku węglowego również w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku o dodatek węglowy, ponieważ uważały iż z tytułu nieterminowego zgłoszenia lub braku zgłoszenia do CEEB dodatek by im nie przysługiwał, mogą jeszcze zawnioskować o to świadczenie do dnia 30 listopada 2022 roku. W takiej sytuacji również, zgodnie z ustawą,  przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy potwierdzający stan faktyczny oraz dane zawarte we wniosku o dodatek węglowy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach ul. Siedlecka 43, tel.: (25) 631 26 58 wew. 43, 34, 33.