ważny komunikat

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2023

Od 1 stycznia br. usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Wodynie będzie świadczyła firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała z siedzibą w Lucinie.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, pomimo zmiany wykonawcy, będzie świadczona na dotychczasowych zasadach. Nie ulegnie zmianie częstotliwość odbioru odpadów, a mieszkańcy w dalszym ciągu będą zaopatrywani w worki. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnicy będzie otwarty jak dotąd, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon zostanie przeprowadzona aż cztery razy w roku. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wodynie na 2023 rok zamieszczamy poniżej.

Wraz z nowym rokiem zaczęła obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta uchwałą Nr XL/318/22 Rady Gminy Wodynie w dniu 28 października 2022 r. Będzie ona wynosiła 21 zł od osoby miesięcznie. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, dla właściciela nieruchomości zostanie określona opłata w drodze decyzji administracyjnej z zastosowaniem stawki podwyższonej, wynoszącej 42 zł od osoby miesięcznie.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostownikach przydomowych w dalszym ciągu będą mieli możliwość skorzystania z ulgi w opłacie wynoszącej 1 zł od każdej osoby ujętej w deklaracji. Po uwzględnieniu ulgi stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła 20 zł miesięcznie.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji.