Węgiel

Wnioski o zakup węgla w ramach II tury w Gminie Wodynie

W związku z przystąpieniem Gminy do sprzedaży paliwa stałego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Wodynie informuje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel (orzech, kostka, groszek II) w Urzędzie Gminy Wodynie w ramach II tury. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 stycznia 2023 r. do godz. 15:00!

Sortyment jaki zostanie dostarczony do gminy Wodynie obejmuje: kostkę (189 t), orzech (324 t) oraz Groszek II (54t) pochodzące z polskiej kopalni KWK Staszic.

Aby móc zgłosić zapotrzebowanie należy złożyć wniosek (zgodnie z załączonym wzorem) w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany profilem zaufanym). Dane, które należy przekazać to imię i nazwisko, adres zamieszkania, ilość opału już zakupionego w ramach zakupu preferencyjnego, rodzaj węgla deklarowanego do zakupu (orzech, kostka, groszek II) oraz jego ilość.

Maksymalna ilość węgla możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. (w ramach I tury) oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. (w ramach II tury). Łącznie maksymalna ilość możliwa do zakupu to 3 tony.

Osoby, które w ramach I tury nie nabyły węgla w ogóle mogą wnioskować o jego zakup w ilości do 3 ton. Osoby, które w ramach I tury nabyły węgiel w ilości 1,5 t, niniejszym wnioskiem mogą ubiegać się o zakup maksymalnie do 1,5 t opału. Osoby, które nabyły dotychczas węgiel w ilości mniejszej niż 1,5 t, mogą ubiegać się o zakup stanowiący różnicę pomiędzy 3t a zakupionym dotąd tonażem opału.

W II turze ogranicza się zakup sortymentu „kostka” do maksymalnie 1,5 t na jedno gospodarstwo domowe. Jest to spowodowane ograniczoną ilością sortymentu „kostka” możliwą do zakupu przez Gminę od PGG S.A., a jednocześnie dużym zainteresowaniem jego zakupem przez wnioskodawców od Gminy.

WAŻNE! Należy pamiętać, iż o zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania.  

Gminny Skład Węgla znajduje się w Seroczynie (Punkt skupu złomu, ul. Mińska 31). Do składu węgiel będzie dostarczany partiami. Osoby zainteresowane zakupem (te które złożą wniosek), będą powiadamiane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy o konieczności odbioru węgla według kolejności złożenia wniosków o zakup. Węgiel wydawany będzie do wyczerpania zapasów! W pierwszej kolejności węgiel wydawany będzie osobom, które w ramach I tury złożyły wniosek i dotąd go nie zakupiły.

Warunkiem odbioru węgla będzie uiszczenie z góry zapłaty należności za zakupiony towar w formie przelewu na rachunek Gminy (numer: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 w tytule przelewu należy podać następujące dane: zakup węgla, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres) lub bezpośrednio w kasie Urzędu na co najmniej jeden dzień roboczy przed odbiorem.

Cena za 1 tonę to 2.000,00 zł brutto, bez względu na kupowany sortyment opału.  Cena towaru nie obejmuje transportu z miejsca składu węgla do danego gospodarstwa domowego. Kupujący dostawę węgla organizuje we własnym zakresie.

Wzór dowodu wpłaty

Do zapłaty i odbioru węgla uprawniony jest wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona, która okaże się pisemnym upoważnieniem do odbioru, zgodnie ze wzorem druku upoważnienia dostępnym poniżej. W chwili odbioru opału wnioskodawca lub osoba upoważniona po dokonaniu ważenia podpisuje protokół odbioru węgla. Z drukiem protokołu, który będą Państwo podpisywali na miejscu, można się zapoznać pod niniejszym artykułem. 

Certyfikaty jakości węgla zostaną Państwu udostępnione do wglądu po ich otrzymaniu od PGG S.A.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. (25) 631 26 58 w. 33 i 36 lub e-mailem: gmina@wodynie.eu.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki