Sesja rady

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca nowych płatności i możliwości dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie za 2022 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie za 2022 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie za 2022 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2023-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wodynie do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wodynie na lata 2023-2027”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2023 r.”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Wodynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wodynie do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmienionej Uchwałą Nr IX/81/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 22. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk