informacja z tłem Wodyń

Ewidencja, kontrole i obowiązki gmin oraz właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi

Wójt Gminy Wodynie zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodynie, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a posiadają na swoich nieruchomościach zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy dotychczas tego nie uczynili, o wypełnienie ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i przekazanie jej do Urzędu Gminy w Wodyniach, pok. nr 7, na adres poczty elektronicznej funduszsolecki@wodynie.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Gminy Wodynie w zakładce Gospodarka odpadami.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i kontrolować częstotliwość i sposób ich opróżniania. Natomiast właściciele nieruchomości,  którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi.

W związku z powyższym informujemy, iż każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków winien przechowywać rachunki, faktury VAT za świadczoną ww. usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w sposób i z częstotliwością tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wodyniach pok. 7 lub pod numerem tel.: 25 631 26 58 w. 46